POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
AMROP POLSKA SP. Z O.O. SP.K.

Do ochrony danych osobowych podchodzimy ze szczególną starannością. 

Specjalizujemy się w doradztwie i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych o charakterze executive search. W związku z naszą działalnością zbieramy i przechowujemy przede wszystkim dane tych osób, które wyróżniają się doświadczeniem zawodowym i szczególnymi predyspozycjami. Szanujemy i dbamy o Państwa prywatność, dlatego ściśle przestrzegamy poniższych zasad.

(I) Nie przekazujemy danych osobowych naszemu klientowi bez uzyskania wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

(II) Zachowujemy najwyższą ostrożność przy przetwarzaniu danych osobowych.

(III) Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w niezbędnym zakresie.

(IV) Żądanie usunięcia danych osobowych obsługujemy niezwłocznie. W celu skorzystania z prawa do usunięcia danych prosimy o przesłanie wiadomości z takim żądaniem na adres  IDO@amrop.pl

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Amrop Polska sp. z o.o. sp.k. danych osobowych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Amrop Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-854), przy ul. Jana Pawła II 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418769, NIP: 5261888926, REGON: 012646342, telefon: +48-22-456-4939, mail: IDO@amrop.pl (dalej jako: „Amrop Polska”).

Inspektorem ochrony danych w spółce Amrop Polska jest Tomasz Magda. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: IDO@amrop.pl

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane bez Państwa zgody podmiotom, na zlecenie których Amrop Polska prowadzi procesy rekrutacyjne. W wyjątkowych sytuacjach organy wymiaru sprawiedliwości lub inne podmioty mogą być uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa, a Amrop Polska może być zobowiązany do ich przekazania. Państwa dane osobowe mogą też być przekazywane w ramach normalnej współpracy biznesowej – wyłącznie w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom stowarzyszonym w organizacji Amrop lub podmiotom wykonującym na rzecz Amrop Polska usługi bezpośrednio związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (między innymi w celu zabezpieczenia i ochrony Państwa danych).

Mają Państwo prawo do: 

a) żądania od Amrop Polska dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

c) przenoszenia Państwa danych osobowych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).

Amrop Polska nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa i które jednocześnie są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W przypadku, gdy Państwa dane pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak portale społecznościowe (np. LinkedIn):

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu utrzymywania kontaktów biznesowych związanych z działalnością prowadzoną przez Amrop Polska, prowadzenia (na zlecenie podmiotów współpracujących z Amrop Polska lub w imieniu własnym) procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora – utrzymywanie kontaktów biznesowych związanych z działalnością prowadzoną przez Amrop Polska, prowadzenie (na zlecenie podmiotów współpracujących z Amrop Polska lub w imieniu własnym) procesów rekrutacyjnych.

Amrop Polska przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, zajmowane stanowisko. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy z publicznie dostępnego źródła, takiego jak portale społecznościowe (np. LinkedIn).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa. Oznacza to, że z uwagi na charakter celu przetwarzania (realizacja procesów rekrutacyjnych), dane osobowe będą przetwarzane w tym celu co najmniej do chwili, w której zostaną usunięte na Państwa żądanie.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności podmiotów będących członkami organizacji Amrop. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich co do których Komisja Europejska stwierdziła zapewnianie przez te państwa odpowiedniego stopnia ochrony. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw innych niż te, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Amrop Polska gwarantuje, że przekazanie to zawsze odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, a w szczególności z wykorzystaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Więcej informacji, w tym na temat możliwości uzyskania kopii danych tych zabezpieczeń lub miejsca ich udostępnienia, mogą Państwo uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

W przypadku, gdy Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, ale nie prosiliśmy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu utrzymywania kontaktów biznesowych związanych z działalnością prowadzoną przez Amrop Polska, prowadzenia (na zlecenie podmiotów współpracujących z Amrop Polska lub w imieniu własnym) procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora – utrzymywanie kontaktów biznesowych związanych z działalnością prowadzoną przez Amrop Polska, prowadzenie (na zlecenie podmiotów współpracujących z Amrop Polska lub w imieniu własnym) procesów rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa. Oznacza to, że z uwagi na charakter celu przetwarzania (realizacja procesów rekrutacyjnych), dane osobowe będą przetwarzane w tym celu co najmniej do chwili, w której zostaną usunięte na Państwa żądanie. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości uwzględnienia Państwa osoby w procesach rekrutacyjnych lub skontaktowania się z Państwem.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności podmiotom będącym członkami organizacji Amrop. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich co do których Komisja Europejska stwierdziła zapewnianie przez te państwa odpowiedniego stopnia ochrony. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw innych niż te o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Amrop Polska gwarantuje, że przekazanie to zawsze odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, a w szczególności z wykorzystaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Więcej informacji, w tym na temat możliwości uzyskania kopii danych tych zabezpieczeń lub miejsca ich udostępnienia, mogą Państwo uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

W przypadku, gdy Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji celów przetwarzania. Niepodanie danych osobowych lub wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości uwzględnienia Państwa osoby w procesach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa. Z uwagi na charakter celu przetwarzania (prowadzenie procesów rekrutacyjnych), dane osobowe będą przetwarzane w tym celu co najmniej do chwili, w której wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zrezygnują z uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez Amrop Polska, w tym podmiotom wykonującym we współpracy z Amrop Polska czynności dotyczące działań podejmowanych na Państwa rzecz w ramach realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podmiotom będącym członkami organizacji Amrop. Państwa dane osobowe mogą też być przekazywane podmiotom, na zlecenie których Amrop Polska prowadzi procesy rekrutacyjne. Jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności podmiotom będącym członkami organizacji Amrop. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich co do których Komisja Europejska stwierdziła zapewnianie przez te państwa odpowiedniego stopnia ochrony. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw innych niż te o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Amrop Polska gwarantuje, że przekazanie to zawsze odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, a w szczególności z wykorzystaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Więcej informacji, w tym na temat możliwości uzyskania kopii danych tych zabezpieczeń lub miejsca ich udostępnienia, mogą Państwo uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.